آلبوم حدیث عشق به یاد پرویزیاحقی

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
ویلون :پرویزیاحقی
تنبک :جهانگیرملک وبهمن رجبی
, ,