عدنان کریم هه ولیر ۲۰۱۵-اربیل

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵

عدنان کریم هه ولیر ۲۰۱۵-اربیل-کوردی

 

, ,