آلبوم سایه کمرگروه کرفیلارمونیک ایران علیرضاشفقی نژاد

در تاریخ 2018/01/23
آلبوم سایه کمرگروه کرفیلارمونیک ایران علیرضاشفقی نژاد
نوازندگانآلوین آوانسیان
گروه کر فیلارمونیک ایران (با نام پیشین گروه کر نوری) یک گروه کر ایرانی به رهبری علیرضا شفقی نژاد است.
در ابتدا این گروه با نام هم‌آواز، در سال ۱۳۷۹ توسط علیرضا شفقی نژاد، با اجتماع گروهی از دوستان و شاگردانش که عمدتاً از دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکده موسیقی بودند، شکل گرفت
پس از اجرای چندین برنامه و تنها مدتی بعد از شکل گیری و آغاز همکاری گروه با محمد نوری و چندین اجرا در برخی کنسرت های وی، و با اضافه شدن تعدادی دیگر از شاگردان نوری و شفقی نژاد
که روی‌هم حدود ۱۰۰ نفر می شدند، به پیشنهاد محمد نوری در سال ۱۳۸۰ به گروه کر نوری تغییر نام داد که این نام تا سال ۱۳۸۸ باقی ماند
این گروه در سال ۱۳۸۸ و با کسب اجازه از محمد نوری به علت گستردگی فعالیتهای هنری و کنسرتهایی که بدون حضور او انجام می گرفت و نیز دوری از شائبه ی بهره جوئی از نام وی ، به گروه کرفیلارمونیک ایران
تغییر نام داد .
, , ,