آلبوم سوز اثر Tipi Korsi Tewar Yaketi Jinani Kurdistan – Soz

در تاریخ 2020/02/14
اپرای کوردی
خواننده :کیژان ابراهیم خیاط
تیپ موسیقی تور یکیتی زنان کوردستان  – سلیمانیه
Tipi Korsi Tewar Yaketi Jinani Kurdistan – Soz
, , ,