آلبوم سوی بیکران ها حامد رضایی، محمدرضا رستمیان

در تاریخ 2018/01/13
آلبوم سوی بیکران ها حامد رضایی، محمدرضا رستمیان
نوازندگان: سنتور: محمدرضا رستمیان
ویلن- ویولا: پدرام فریوسفی
ویلن: حسین اعتمادی
ویلن سل: آشنا اشتیاقی
کنترباس: علیرضا خورشید فر
تنبک: شایان یزدی زاده، پدرام بلورچی
پیانو: پیام سوری
تار: پیمان خازنی
این اثر شامل خوش روزتو/ چهر مضراب/ ساز وآواز/ غم فراق/ سرنوشت/ ایران/ قصه شیدایی/ دریچه ها
, , , ,