آلبوم سیاحت ایران اثر گروه دستان

در تاریخ 2019/03/29
دستگاه ماهور
گوشه داد
گوشه خسروانی
گوشه نیریز
آفتاب نیمه‌شب
دستگاه همایون
مقام افشاری
پیش‌درآمد دستگاه ماهور
ریتم ضربی
موسیقی شیرازی
شوریده
, , , , ,