آلبوم موسیقی ما (آشنایی با موسیقی دستگاهی ایران) ۱ اثر ایمان وزیری

در تاریخ 2019/06/06
نوازندگان:
علی اکبر شهنازی،
غلامحسین بیگجه خانی،
علی اصغر بهاری،
سعید هرمزی،
حسن کسائی،
جلیل شهناز،
فرامرز پایور،
عبدالوهاب شهیدی،
داریوش زرگری،
حسین علیزاده
, , ,