آلبوم پروانه می‌داند اثر سامان صادقیان

در تاریخ 2020/01/26
کمانچه: امین میرزایی
تار و سه تار و رابم: سامان صادقیان
تنبک؛ راضیه جورتانی
آواز: رنّان لطفی
, , ,