آلبوم ژەنیار شەو اثرخشایار رشیدی وگروه شاخوشین 

آلبوم ژەنیار شەو اثرخشایار رشیدی وگروه شاخوشین
آلبوم ژەنیار شەو
کاری از گروه شاخوشین
اشعار سعید عبادتیان
موسیقی و خواننده : خشایار رشیدی

جهت دانلود اثر اکانت ویژه خریداری کنید

ابتدا ثبت نام کنید و بعد اکانت ویژه تهیه کنید.


مطالعه بیشتر