آلبوم ژەنیار شەو اثرخشایار رشیدی وگروه شاخوشین 

در تاریخ 2018/06/15
آلبوم ژەنیار شەو اثرخشایار رشیدی وگروه شاخوشین
آلبوم ژەنیار شەو
کاری از گروه شاخوشین
اشعار سعید عبادتیان
موسیقی و خواننده : خشایار رشیدی
, , , ,