آهنگ جدید فوادیاره -به یتی درکان.تصنیف باران

در تاریخ 2016/12/14

آهنگ جدید فوادیاره -به یتی درکان.تصنیف باران-کوردی

به یتی درکان .ته سنیفی وه ی باران

ده نگ :فوئاد یاره (هونه رمه ندی به توانای شاری بوکان )
تومبه ک :هاوری شاهین پور-سه نتوور :سياوه ش موقته دیری
? پخش :کانال ژینۆموزیک بۆکان    https://telegram.me/musicjino

بیت:خواندن داستانهای درام کوردی که بسیار شنیدنی است

, , , ,