البومهای شهریار روحانی

در تاریخ 2018/03/19
آلبومهای هنرمند :

۰۱ – Kereshmeh — ۲۰۱۰ — Shariar Rohani  – کرشمه

۰۲ – Dream of Paradise — ۲۰۰۰ — Shariar Rohani –  رویای بهشت 

————————————————————

شهریارروحانی نوازنده پیانو  و آهنگساز ایرانی فرزند رضا روحانی و برادر هنرمندان انوشیروان و شهرداد روحانی می باشد .
,