بداهه نوازی کیهان کلهر و بهروز جمالی – فروردین ۹۸

در تاریخ 2019/08/09

فستیوال موسیقی بیگ اییرز(گوش های بزرگ)
ناکسویل آمریکا فروردین ۱۳۹۸
دونوازی کمانچه و تنبک
کیهان کلهر و بهروز جمالی
,