برنامه ساز و آواز استاد شجریان و استاد شهناز، سال ۱۳۵۵

در تاریخ 2017/05/16
برنامه ساز و آواز استاد شجریان و استاد شهناز، سال ۱۳۵۵
اجرای برنامه در جشن ۳۷ سالگی رادیو، سوم اردیبشهت‌ماه ۱۳۵۵؛ تار استاد جلیل شهناز و آواز استاد شجریان
آواز افشاری: چهارمضراب؛ درآمد افشاری؛ جامه دران؛ نهیب؛ چهارمضراب عراق؛ ادامه نهیب و اشاره به قرایی؛ رهاب و فرود
غزل آواز از حافظ:
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد
بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد
اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد
تصنیف خسته پر:
به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر
شده کاسد همه بازار نکویان دگر
تومگر شاه پری‌ رویانی؟
تومگر ماه نکو رویانی؟
آه از این طرهٔ مویت…
آه از این جلوهٔ رویت…
من بیچاره، زدم عمری درکعبهٔ کویت
من آواره، شدم خسته پر از تیر عدویت
آه از آن برق نگاهت…
آه از آن چشم سیاهت…
,