خاطره پروانه – مناجات

در تاریخ 2015/10/08

خاطره پروانه – مناجات

موسیقی: عباس خوشدل ،فرامرزپایور ،افلیاپرتو ،محمدحیدری

کلام:لعبت والا،رحیم معینی کرمانشاهی،تیمورگرگین