دانلودبداهه نوازی در شوشتری کیهان کلهرونویدافقه -Kayhan Kalhor & Navid Afghah

در تاریخ 2020/12/22
بداهه نوازی در شوشتری
کمانچه: کیهان کلهر
تنبک: نوید افقه
موزه موسیقی ایران تاریخ اجرا: پاییز ۱۳۹۹
Improvisation in Shoushtari Mode Kamancheh: Kayhan Kalhor Tombak: Navid Afghah Music Museum in Tehran Fall 2020
,