دانلود آلبومهای دیدارمحمودی

در تاریخ 2017/07/30
دانلود آلبومهای دیدارمحمودی
۰۱ – Keino — ۲۰۱۶ — Didar Mahmoudi
۰۲ – Chavosh Eil — ۲۰۱۶ — Didar Mahmoudi
۰۳ – Mina Be Sar — ۲۰۱۶ — Didar Mahmoudi
۰۴ – Eil Kanon — ۲۰۱۶ — Didar Mahmoudi
۰۵ – Koge Monar — ۲۰۱۶ — Didar Mahmoudi
۰۶ – Kor-E-Bi Shal — ۲۰۱۱ — Didar Mahmoudi
RIAL 15,000 – خرید
, ,