دانلود آلبوم ستارهشیاری پوربنام سرآغاز

در تاریخ 2017/06/29
دانلود آلبوم ستارهشیاری پوربنام سرآغاز
آلبوم “سرآغاز” شامل قطعاتی برای موسیقی سازی که برای سطح ارتقایافته در تکنیک‌ تارنوازی ساخته و اجرا شده‌اند. نگرش خاص نوازنده-سازنده قطعات معطوف به وزن و ضرب است، این نگاه چرخش و واکاوی در مکاتب بزرگی همچون:تهران و اصفهان است. بدیهی‌است که زمانی که صدای ساز ایرانی شنیده می‌شود، خاسته یا ناخاسته تداعی‌گر ریشه آن یعنی ردیف موسیقی است. اما نکته درخور تامل، نحوه اجرا و تکنیک و رعایت فواصل در قطعات است که همگی آن استانداردها در مجموعه حاضر مشهود است. برای اثبات این سخن قطعه تصویری موجود در آلبوم نمایانگر خوبی بر این مدعاست.

 

, , , , ,