دانلود آلبوم صفحات سنگی موسیقی اصیل ایرانی ۱۲۸۴شمسی

در تاریخ 2017/07/12
دانلود آلبوم صفحات سنگی موسیقی اصیل ایرانی ۱۲۸۴شمسی
Artists:
Akbar Mirza Avaz
Ali Khan Nayebossaltaneh (Avaz), Baqer Khan (Kamancheh)
Ali Khan Nayebossaltaneh (Avaz), Safdar Khan (Kamancheh)
Aqa Qaffar (Avaz), Baqer Khan (Kamancheh)
Haji Amin (Avaz), Esmail Khan(Tar)
Hoseyn Jan Raqas (Avaz), Nayeb Ali Reis (Kamancheh)
Mirza Abdollah (Tar)
Mohammad Khan (Avaz), Esmail Khan (Tar)
Qorban Khan (Avaz), Ali Akbar Khan Shahi (Santur), Baqer Khan (Kamancheh)
Qorban Khan (Avaz), Mirza Qolam Reza (Tar)
Qorban Khan (Avaz), Mohammad Khan (Kamancheh)
Seyed Ahmad Khan (Avaz), Aqa Hoseyn Qoli (Tar)
Shahi Orchestra

 

, , ,