دانلود آهنگ در دل اثر بابک باربد

در تاریخ 2020/03/12
متن آهنگ در دل بابک باربد
من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی
من چرا دل به تو دادم
یا چه کرده ام که نگه باز به من می نکنی
من چرا دل به تو دادم دل و جانم به تو مشغول و
نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی
دیگران چون بروند از نظر از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
دیگران چون بروند از نظر از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
دانلود آهنگ جدید بابک باربد به نام در دل
تو بدین نعمت و صفت گر بخرامی در باغ
تو بدین نعمت و صفت گر بخرامی در باغ
باغبان بی بد و گوید که تو سرو چمنی
که تو سرو چمنی من چرا دل به تو دادم
, , ,