دانلود مجموعه نفیس برخوانی شاهنامه

در تاریخ 2017/07/14
نایاب
برخوانی شاهنامه فردوسی
آهنگساز
فرنوش بهزاد
گوينده
بهمن فرسی
شاعر
حکیم ابوالقاسم فردوسی

۰۱ – برخوانی شاهنامه (کیخسرو)
کیخسرو پس از مرگ پدرش؛ سیاوش متولد شد. افراسیاب فرمان به قتل او داد، چون پیشگویان به او گفته بودند از نسل سیاوش فرزندی متولد می شود که توران را نابود و جان وی را تباه می کند. اما تدبیر پیران؛ رایزن افراسیاب مانع از مرگ کیخسرو می شود. پیران، او را به خانواده ای شبان می سپارد تا دور از نام و نشان خویش بزرگ شود. با این همه، گودرز؛ پهلوان ایرانی، کیخسرو را به خواب می بیند و گیو؛ پسر خویش را به جستجوی او رهسپار توران می کند. عاقبت، گیو کیخسرو را می یابد و به ایران می آورد و او بر تخت شاهی می نشیند و به خونخواهی پدر به توران لشکر می کشد و باقی همانگونه می شود که پیشگویان گفته بودند… . آلبوم «برخوانی شاهنامه (کیخسرو)»، از مجموعه «برخوانی شاهنامه» است که در آن، بهمن فرسی بر بستر آهنگ های ساخته فرنوش بهزاد، پنج داستان بزرگ شاهنامه؛ شامل رستم و سهراب، سیاوش، شغاد، فرود و کیخسرو را روایت می کند. آلبوم «برخوانی شاهنامه (کیخسرو)» ده قطعه دارد و توسط موسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شده است. گزینش، تنظیم متن و برخوانی آن، کار بهمن فرسی است و آهنگسازی کار فرنوش بهزاد. روایت داستان طبق سنت شاهنامه خوانی و با همان شور و شعف نقالی و نقش خوانی صورت می پذیرد و داستان به شیوه قصه گویانه و با ترکیبی از نثر و ابیات شاهنامه روایت می شود. افکت های صوتی و موسیقی حماسی نیز که در خور این داستان سترگ است، در این آلبوم به گوش می رسد.
۰۲ – برخوانی شاهنامه (فرود)
اول بار که سیاوش به توران زمین، نزد افراسیاب پناه برد، پیران؛ رایزن افراسیاب دختر خود؛ جریره را به همسری او درآورد. بعدتر، وقتی سیاوش با فریگیس؛ دختر افراسیاب ازدواج کرد، از جریره پسری به دنیا آمد که نام او را فرود گذاشتند. بعدتر وقتی کیخسرو؛ فرزند سیاوش و فریگیس شاه ایران شد و به خونخواهی پدر به توران تاخت، به توس؛ فرمانده سپاه ایران گفت که از راه سپید کوه به توران نتازد؛ چرا که می دانست فرود با مادرش در دژی در این کوه اقامت دارد و از ایرانیان کسی را نمی شناسد. اما توسِ بی خرد به بهانه اینکه راه بیابان، دراز و بی آب و علف است، از فرمان شاه سرپیچی می کند و از سپید کوه لشکر می راند و این خودسری به مرگ دلخراش فرود می انجامد. آلبوم «برخوانی شاهنامه (فرود)»، از مجموعه «برخوانی شاهنامه» است که در آن، بهمن فرسی بر بستر آهنگ های ساخته فرنوش بهزاد، پنج داستان بزرگ شاهنامه؛ شامل رستم و سهراب، سیاوش، شغاد، فرود و کیخسرو را روایت می کند. آلبوم «برخوانی شاهنامه (فرود)» پنج قطعه دارد و توسط موسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شده است. گزینش، تنظیم متن و برخوانی آن، کار بهمن فرسی است و آهنگسازی کار فرنوش بهزاد. روایت داستان طبق سنت شاهنامه خوانی و با همان شور و شعف نقالی و نقش خوانی صورت می پذیرد و داستان به شیوه قصه گویانه و با ترکیبی از نثر و ابیات شاهنامه روایت می شود. افکت های صوتی و موسیقی حماسی نیز که در خور این داستان سترگ است، در این آلبوم به گوش می رسد.
۰۳ – برخوانی شاهنامه (شغاد)
پیشگویان به زال هشدار داده بودند که پسری که از پیوند او و کنیزش متولد شده، دودمان سام سوار را بر باد خواهد داد. برای همین زال دستان، شغاد را پس از بالندگی نزد شاه کابل فرستاد و او داماد شاه کابل شد. شاه کابل نیز گمان برد که حالا که برادر رستم دامادش شده، تهمتن دیگر از او طلب باج و خراج نخواهد کرد. اما چنین نشد و دسیسه شاه کابل به همراه رشک شغاد بر برادر جهان پهلوان خویش، زمینه ساز حیله ای ناجوانمردانه شد که بزرگترین پهلوان شاهنامه را در نخجیرگاه به کام مرگ فرستاد؛ گرچه رستم پیش از مرگ، کار شغاد را نیز یکسره کرد… . آلبوم «برخوانی شاهنامه (شغاد)»، از مجموعه «برخوانی شاهنامه» است که در آن، بهمن فرسی بر بستر آهنگ های ساخته فرنوش بهزاد، پنج داستان بزرگ شاهنامه؛ شامل رستم و سهراب، سیاوش، شغاد، فرود و کیخسرو را روایت می کند. آلبوم «برخوانی شاهنامه (شغاد)» شش قطعه دارد و توسط موسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شده است. گزینش، تنظیم متن و برخوانی آن، کار بهمن فرسی است و آهنگسازی کار فرنوش بهزاد. روایت داستان طبق سنت شاهنامه خوانی و با همان شور و شعف نقالی و نقش خوانی صورت می پذیرد و داستان به شیوه قصه گویانه و با ترکیبی از نثر و ابیات شاهنامه روایت می شود. افکت های صوتی و موسیقی حماسی نیز که در خور این داستان سترگ است، در این آلبوم به گوش می رسد.
۰۴ –  برخوانی شاهنامه (رستم و سهراب)
کنون رزم سهراب و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنو جهان پهلوان در مرز توران به نخجیر می رود. بعد از صرف غذا، خواب او را در می رباید و بیدار که می شود، رَخش نیست. در پی اسب وفادارش، به سرزمین توران می تازد، به سمنگان. شاه سمنگان از او به گرمی استقبال می کند و رستم، ناامید از یافتن رخش، شب را به ناچار در کاخ او می ماند. نیمه شب تهمینه، دختر شاه که دل در گروی مهر رستم دارد، مخفیانه به خوابگاه او می خزد و رستم که به آیین جوانمردان پایبند است، شبانه موبد و شاه را فرا می خواند و تهمینه را به همسری می گیرد. صبح رخش پیدا می شود و جهان پهلوان به ایران باز می گردد، اما یادگار او در بطن تهمینه است. نُه ماه بعد، سهراب به دنیا می آید؛ کودکی که در یک ماهگی، یک ساله به نظر می رسد و در ده سالگی، کسی هم نورد او نیست. نشان پدر از مادر می جوید و چون درمی یابد فرزند رستم است، به ایران می تازد تا با کمک پدر، کیکاووس را در ایران و افراسیاب را در توران سرنگون کنند و خود بر جهان حکم رانند. اما مکر افراسیاب و غرور رستم، پدر و پسر را رو در روی هم قرار می دهد و سهراب به دست رستم کشته می شود و تراژدی به اوج می رسد. آلبوم «برخوانی شاهنامه (رستم و سهراب)»، از مجموعه «برخوانی شاهنامه» است که در آن، بهمن فرسی بر بستر آهنگ های ساخته فرنوش بهزاد، پنج داستان بزرگ شاهنامه؛ شامل رستم و سهراب، سیاوش، شغاد، فرود و کیخسرو را روایت می کند. آلبوم «برخوانی شاهنامه (رستم و سهراب)» هشت قطعه دارد و توسط موسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شده است. گزینش، تنظیم متن و برخوانی آن، کار بهمن فرسی است و آهنگسازی کار فرنوش بهزاد. روایت داستان طبق سنت شاهنامه خوانی و با همان شور و شعف نقالی و نقش خوانی صورت می پذیرد و داستان به شیوه قصه گویانه و با ترکیبی از نثر و ابیات شاهنامه روایت می شود. افکت های صوتی و موسیقی حماسی نیز که در خور این داستان سترگ است، در این آلبوم به گوش می رسد.
 ۰۵ – برخوانی شاهنامه (سیاوش)
سیاوش چنان شد که اندر جهان به مانند او کس نبود از مهان از پدری بی خرد چون کیکاووس، فرزندی برومند چون سیاوش عجب است. البته سیاوش بیشتر فرزند رستم است تا کاووس؛ چرا که زیر دست او بالیده و وقتی هم نزد پدر بازگشت، دسیسه های زنانه سودابه که از عشق ننگین او به سیاوش برمی خاست، جهان را پیش چشم شاهزاده نجیب تیره و تار کرد؛ تا جایی که به توران پناه برد، جایی که افراسیاب با گشاده رویی از او استقبال کرد و دختر خود را به همسری سیاوش درآورد. اما مکر گرسیوز نگذاشت آب خوش از گلوی شاهزاده ایرانی پایین برود و عاقبت، خون او در توران زمین ریخته شد. آلبوم «برخوانی شاهنامه (سیاوش)»، از مجموعه «برخوانی شاهنامه» است که در آن، بهمن فرسی بر بستر آهنگ های ساخته فرنوش بهزاد، پنج داستان بزرگ شاهنامه؛ شامل رستم و سهراب، سیاوش، شغاد، فرود و کیخسرو را روایت می کند. آلبوم «برخوانی شاهنامه (سیاوش)» ۱۲ قطعه دارد و توسط موسسه فرهنگی هنری آوای باربد منتشر شده است. گزینش، تنظیم متن و برخوانی آن، کار بهمن فرسی است و آهنگسازی کار فرنوش بهزاد. روایت داستان طبق سنت شاهنامه خوانی و با همان شور و شعف نقالی و نقش خوانی صورت می پذیرد و داستان به شیوه قصه گویانه و با ترکیبی از نثر و ابیات شاهنامه روایت می شود. افکت های صوتی و موسیقی حماسی نیز که در خور این داستان سترگ است، در این آلبوم به گوش می رسد.
——- ———————-بیوگرافی———————————
بهمن فُرسی؛ نویسنده، نمایش‌نامه‌نویس و بازیگر ایرانی است. فرسی در تبریز به دنیا آمد و یک سال قبل از پیروزی انقلاب، به لندن رفت و به کارهای هنری مختلفی مانند، نمایشنامه‌نویسی و بازیگری تآتر، فیلم‌سازی، شعر و نقاشی و مجسمه‌سازی علاوه بر داستان‌نویسی پرداخت. در لندن نشر خاک را دایر کرد و آثارش را در نشر خاک منتشر کرد.بهمن فرسی در آغاز دههٔ چهل کتاب‌های خود مانند «گلدان»، «با هو»، «چوب زیر بغل»، و «زیر دندان سگ» را منتشر کرد.وی در برخوانی شاهنامه فردوسی به اجرای نقالی و نقش گویی میپردازد که با موسیقی فرنوش بهزاد، به یک مجموعه بی نظیر تبدیل شده که کمک وافری مثل همیشه به فرهنگ و اصالت شعر و موسیقی ایرانی داشته.

 

RIAL 100,000 – خرید
, , , ,