دانلود کتاب صوتی سرنوشت یک انسان

در تاریخ 2016/09/03

میخائیل شولوخوف در سال ۱۹۰۵ در روستای کروجلنین در نزدیکی وشنسکایا

در حومه جنوبی رود دن متولد شد. پدرش روستایی ساده‌ای از نژاد روس و مادرش از اهالی اوکراین بود.

در سال ۱۹۱۸ به سبب در گرفتن جنگ داخلی در ناحیه دن ناچار درسش را ناتمام گذارد و به ارتش سرخ پیوست

تا در نبرد هایی در برابر آخرین بازماندگان از هواخواهان ارتش سفید شرکت جوید. تاثیر این تجربه در آثار وی بطرز

محسوسی آشکار است. وی نویسنده‌ای واقع‌باور بود و در داستان‌هایش به مردم و انقلاب اکتبر پرداخته‌است.

در اینجا کتاب سرنوشت یک انسان این نویسنده به صورت صوت گردآوری شده است.

, , , ,