دانلود کنسرت ازاشک تا امید

در تاریخ 2017/02/01
دانلود کنسرت ازاشک تا امید
From Tears to Hope- 25th Anniversary of the Kurdish Genocide – ANFAL
کنسرت ویزه بمناسبت بیست و پنجمین سالگرد انفال کوردها به دست صدام به چهار زبان کوردی ،فارسی،عربی وترکی با حضور افتخاری علیرضا قربانی
,