دانلود کنسرت تصویری بهرام سارنگ و تکنوازی رضاشفیعیان

در تاریخ 2020/08/20
نایاب
 کنسرت اصفهان در تالار وحدت سرپرست گروه و نوازنده سنتور: رضا شفیعیان خواننده: بهرام سارنگ
کنسرت یزد رضا شفیعیان: سنتور بهرام سارنگ: آواز بهزاد فروهری: نی‌‌ محمد مقّدسی: کمانچه محمد رضا رحیمی: تار داود یاسری: تنبک
همنوازی سنتور و تنبک – دستگاه ابوعطا سنتور: رضا شفیعیان تنبک: داود یاسری
, , , ,