دانلود کنسرت گروه کامکاردراربیل-کوردستان هه ولیر۲۰۰۷

در تاریخ 2017/02/01
دانلود کنسرت گروه کامکاردراربیل-کوردستان هه ولیر۲۰۰۷
اجرای بسیار زیبا از گروه کامکارها در اربیل