دوتارنوازی مرتضی گودرزی و سمن صرامی؛ مقام اشترخجو

دوتارنوازی مرتضی گودرزی و سمن صرامی؛ مقام اشترخجو | Oshtor Khajou – East Khorasan Maqam Music
مقام «اشترخجو» که از مقامات دوتار خراسان است را با هم‌نوازی مرتضی گودرزی و سمن صارمی در هفدانگ ببینید. مرتضی گودرزی در توضیح این مقام نوشته است: اشترخجو مقام سفر و جدایی است. مقام کاروانی ست که می‌رود و آتشی را در دل باقی می‌گذارد.


مطالعه بیشتر