مجموعه آلبومهای آشنایی با دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی

در تاریخ 2018/06/18
آلبومهای این مجموعه :

 

Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Abouata
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Afshari
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Bayat Esfahan
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Bayat Kord
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Bayat Tork
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Chahargah
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Dashti
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Homayoun
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Mahoor
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Nava
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Rast Panjgah
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Segah
Ashnaee_Ba_Dastgah_ha_Va_Avaz_haye_Musighi_ye_Iran – Shoor

RIAL 50,000 – خرید
, , ,