مجموعه کامل آلبومهای سیاوش امینی

در تاریخ 2019/06/17

نایاب در ایران

هنرمند با استعداد و پر کاری که متاسفانه در ایران تنها دو آلبوم به نامهای گره و بارانداز از ایشان اجازه نشر گرفته است .

آلبومهای هنرمند :

۰۰ – Spotty Surfaces — ۲۰۱۲    گره

۰۱ – Familial Rot — Matt Finney – 2016

۰۲ – FORAS — ۲۰۱۸

۰۳ – TAR — ۲۰۱۷

۰۴ – Subsiding — ۲۰۱۵

۰۵ – What Wind Whispered to the Trees

۰۶ – Till Human Voices Wake Us — ۲۰۱۴

۰۷ – Botica Musica (Chamomile Vol- 01) [Tranquilizer] — ۲۰۱۳

۰۸ – Storm Leaves Us Quietly — ۲۰۱۲

۰۹ – The Waterfront — ۲۰۱۲ بارانداز

۱۰ – Second Shift — ۲۰۱۹

۱۱ – Harmistice — ۲۰۱۹

۱۲ – Gospel — ۲۰۱۸

۱۳ – The Shameless Years — ۲۰۱۷

 

RIAL 50,000 – خرید
, , , , ,