مستندچهارگاه – نگاهی به چهار دوره فعالیت هنری محمدرضا شجریان BBC

در تاریخ 2020/10/11
مستندچهارگاه
شجریان، چهارگاه این فیلم نگاهی دارد به چهار دوره فعالیت هنری محمدرضا شجریان درهمکاری‌اش با محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان، حسین علی‌زاده، و مجید درخشانی. ویژگی‌های این همکاری‌ها را در بستر موسیقی و تحولات اجتماعی از زبان خود شجریان و همینطور حسین علی‌زاده،‌ هوشنگ ابتهاج، درویش رضا منظمی، و مجید درخشانی می‌شنویم.
,