منتخبی از آهنگهای کوردی کرمانجی

در تاریخ 2018/02/23

جمعی از هنرمندان کورد بازبان کوردی لهجه کرمانجی
Kılamê Zerya Ma 1 — ۲۰۱۷ by Ahmet Arslan, Çar Newa, Ciwan Haco
, , , , , ,