کتاب صوتی رمان سلطانه

در تاریخ 2016/09/02
کتاب صوتی رمان سلطانه
کالین فالکنر در سال ۱۹۵۳ در لندن متولد شده است
و به عنوان روزنامه نگار و نویسنده در استرالیا زندگی می کند، سلطانه سومین رمان این نویسنده  است،
خلاصه این داستان ۳۵۰ صفحه ای از این قرار است؛ در قرن شانزدهم،
هنگامی که امپراتوری عثمانی در اوج قدرت است، و سلطان سلیمان خان قانونی بر سه قاره و هفت اقلیم
حکمرانی می کند، در پشت درهای بسته و دیوارهای بلند توپقاپو
سرای ۳۰۰ کنیز در بزرگترین حرمسرای امپراتوری، جدا از دنیای بیرون روزگار می گذراندند.
, ,