کنسرت یک گروه سه نفره در ماهور

در تاریخ 2017/02/01
کنسرت یک گروه سه نفره در ماهور
A trio in Mahur
Tombak: Pedram Khavarzamini
Kamanche: Alireza Mehdizadeh
Tar: Araz Salek
University of Toronto, February 2012
تمبک:پدرام خاورزمینی
کمانچه:علیرضامهدی زاده
تار:آراز سالک