مجموعه کامل آلبومهای دیاردرسیم

در تاریخ 2018/12/06
کــــــوردی کرمانجی 
آلبومهای هنرمند :

۰۱ – Cenga Jine — ۱۹۹۸ — Diyar

۰۲ – Natirsim — ۲۰۰۰ — Diyar

۰۳ – Wey Dinyaye — ۲۰۰۰ — Diyar

۰۴ – Tina Roje — ۲۰۰۱ — Diyar

۰۵ – Gule Neçe — ۲۰۰۴ — Diyar

۰۶ – Oxir Be Ugur — ۲۰۰۶ — Diyar

۰۷ – Dema Azadî — ۲۰۱۳ — Diyar

۰۸ – Ax û Dayîk — ۲۰۱۷ — Diyar

هنرمندی از دیارکوردستان ترکیه : درسیم شهری که درسالهای ۱۹۳۷ . ۱۹۳۸در این سال‌ها ۶۵ تا ۷۰ هزار کرد عَلَوی توسط ارتش فاشیست ترکیه کشته و هزاران نفر تبعید شدند.
سید رضا از کوردهای علوی در رهبر اعتراضات بود. برخی آمارها حاکی از قتل‌عام حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر در حملات نیروی هوایی و زمینی ترکیه فاشیست به درسیم است اما دولت ترکیه ادعا می‌کند که ۱۲ هزار
نفر در این جریان کشته شدند.
این هنرمند محبوب کورد تا سال ۲۰۰۴ در اروپا بود .
پس از بازگشت با شجاعت تمام ودر دوره خفقان دولت فاشیست ترکیه در برابر دوربینها قرار گرفت و با گلباران کردن محل کشتار و ژینوساید کوردها قدرت و شجاعت یک هنرمند کورد را به نمایش گذاشت
RIAL 150,000 – خرید