مجموعه آلبوم های شنیداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

نویسنده
تاریخ انتشار
28 دسامبر 2018
دسته بندی
تعداد بازدید
575 بازدید
20,000 تومان
نایاب وبسیار با ارزش
Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults
از مجموعه منابع دیداری- شنیداری که برای کودکان و نوجوانان تولید شده است می‌توان به صفحه‌های گرامافون اشاره کرد. در ایران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نخستین سال تاسیس (۱۳۴۵) اقدام به تهیه نوار کاست و صفحه گرامافون کرد. در این سال صفحه‌ی “دختر دریا” به بازار آمد. اما پس از آن تا سال ۱۳۵۰ دیگر صحفه‌ای به بازار نیامد. در دهه‌ی ۱۳۵۰ کانون پرورش فکری کودکان مجددا اقدام به تولید صفحه در۳ مجموعه‌ی قصه‌ها، صدای شاعر و زندگی و آثار کرد.
افزون بر مرکز تهیه و نوار و صفحه برای کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت صنایع چاپ ایران و گراور سازی لاله بود که در اواخر دهه‌ی ۴۰ مجموعه‌ای با عنوان “هدهد قصه‌گو” تهیه و تولید کرد. به غیر از ۶ عنوان صفحه، اطلاع بیشتری در مورد فعالیت‌های این شرکت در دست نیست.
کتابخانه تحقیقاتی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از شناسایی این منابع توانست ۴۴ عنوان صفحه گرامافون برای کودکان و نوجوانان به زبان فارسی و ۵ صفحه گرامافون برای کودکان و نوجوانان به زبان انگلیسی و فرانسه که در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ در دسترس کودکان و نوجوانان بودند برای مجموعه‌ی خود تهیه کند.برخی از این صفحه‌ها همراه با کتاب داستان و تصویرهای پاپ آپ هستند.

01 – آف‍ت‍اب‌ آم‍د- آف‍ت‍اب‌ م‍ه‍رآم‍د [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ، داری‍وش‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌؛ ش‍ع‍ر ، م‍ول‍وی‌؛ ش‍ع‍ر ، اح‍م‍درض‍ا اح‍م‍دی‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ ، ب‍ی‍ژن‌م‍ف‍ی‍د؛ آواز ، ک‍ر.– ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۵۴ .
02 – آوازه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌
03 – آه‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌:۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ آواز ، پ‍ری‌ زن‍گ‍ن‍ه‌؛ت‍ن‍ظی‍م‌ ، ف‍ری‍دون‌ ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌۱۳۵۳ .
04 – آه‍ن‍گ‍ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ب‍زرگ‌/ آواز ، م‍ی‍ن‍و ج‍وان‌؛ت‍ن‍ظی‍م‌ ، ش‍ه‍داد روح‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ت‍ه‍ران‍ی‌۱۳۵۵ .
05 – آه‍و و پ‍رن‍ده‌ه‍ا [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، ف‍ری‍دون‌ ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌.
06 – ات‍ل‌ م‍ت‍ل‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ک‍وچ‍ک‌/ ت‍ن‍ی‍ظم‌ ش‍ع‍ر ، ن‍ورال‍دی‍ن‌زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز روش‍ن‌ روان‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌، ش‍ی‍وا گ‍وران‍ی‌۱۳۵۳ .
07 – اش‍ع‍ار ح‍اف‍ظ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ب‍ا ص‍دای‌ ، اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و؛م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، ف‍ری‍دون‌ ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌.۱۳۵۱.
08 – ان‍گ‍ش‍ت‍ری‌ ج‍ادو [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ، ک‍ن‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍ن‌پ‍اس‍ت‍وف‍س‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ، پ‍وران‌ ص‍ل‍ح‌ ک‍ل‌؛ گ‍وی‍ن‍ده‌ ، م‍ظف‍ر م‍ق‍دم‌.۱۳۵۱ .
09 – ب‍اب‍ا ب‍رف‍ی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ک‍وچ‍ک‌/ ق‍ص‍ه‌، ج‍ب‍ار ب‍اغ‍چ‍ه‌ب‍ان‌؛م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، اح‍م‍د پ‍ژم‍ان‌.۱۳۵۱ .
10 – ب‍زی‌ ک‍ه‌ گ‍م‌ ش‍د [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ن‍ادراب‍راه‍ی‍م‍ی‌.
11 – پ‍س‍رک‌ چ‍ش‍م‌ آب‍ی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ، ج‍وادم‍ج‍اب‍ی‌؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز روش‍ن‌ روان‌؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، ب‍ی‍ژن‌ م‍ف‍ی‍د، س‍ی‍اوش‌ طه‍م‍ورث‌، س‍وس‍ن‌ت‍س‍ل‍ی‍م‍ی‌ و …– ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۵۳ .
12 – پ‍ی‍ت‍ر و گ‍رگ‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ق‍ص‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ،س‍رگ‍ی‌ پ‍روک‍ف‍ی‍ف‌؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، ف‍ری‍دون‌ دائ‍م‍ی‌.۱۳۵۰ .
13 – چ‍ه‍ارگ‍اه‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌، ان‍ت‍خ‍اب‌، ن‍ظارت‌ ،ک‍ام‍ب‍ی‍ز روش‍ن‌ روان‌.
14 – دری‍اچ‍ه‌ ق‍و [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]:ی‍ک‌ ب‍ال‍ه‌ از چ‍ای‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳دور، ب‍زرگ‌/ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ اس‍ک‍ال‍ی‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، ب‍ی‍ژن‌ خ‍رس‍ن‍د؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، م‍ظف‍ر م‍ق‍دم‌.–۱۳۵۱ .
15 – دس‍ت‍گ‍اه‌ ش‍ور [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ،ک‍ام‍ب‍ی‍ز روش‍ن‌روان‌؛ ، ف‍رش‍ی‍د م‍ث‍ق‍ال‍ی‌.
روزی‌ ک‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍ه‌ دری‍ا رف‍ت‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌:۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ه‍م‍ا س‍ی‍ار؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ، ش‍ی‍دا ق‍رچ‍ه‌ داغ‍ی‌.
16 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ص‍ب‍ا [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ طرح‌ک‍ت‍اب‌ ، ف‍رش‍ی‍د م‍ث‍ق‍ال‍ی‌؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، ف‍ی‍روزه‌ ام‍ی‍رم‍ع‍ز.۱۳۵۲ .
17 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار امين الله حسين [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌، فريدون معزي مقدم‌؛ ب‍ا ص‍دای امين الله حسين.۱۳۵۴ .
18 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ب‍اخ‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ژاک‌ پ‍رادر؛ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، خ‍س‍رو س‍م‍ی‍ع‍ی‌.۱۳۵۲ .
19 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار بتهوون
20 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار چايكوفسكي
21 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ش‍وپ‍ن‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ک‍ل‍وددوف‍رن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، م‍ح‍م‍د ق‍اض‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۵۱.
22 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ف‍ران‍س‌ ش‍وب‍رت‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌، ک‍ل‍ود دوف‍رن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، خ‍س‍رو س‍م‍ی‍ع‍ی‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از ، اب‍راه‍ی‍م‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ری‌، (و دی‍گ‍ران‌…).۱۳۵۲ .
23 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار فرانس ليست
24 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار ويوالدي [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌، ژان‌ روی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، ب‍ه‍رخ‌ م‍ن‍ت‍ظم‍ی‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از ، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍دن‍ان‍ی‌؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، س‍ی‍م‍ی‍ن‌اح‍س‍اس‍ی‌، (و دی‍گ‍ران‌…)۱۳۵۲ .
25 – زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار م‍وزار [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌] ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ژرژدوه‍ام‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، ل‍ی‍ل‍ی‌ ام‍ی‍رارج‍م‍ن‍د؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌ اوج‍ی‌؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ان‍ور.۱۳۵۱
26 – ش‍اه‍زاده‌ ش‍اد [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ، اس‍ک‍ار وای‍ل‍د؛ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، ف‍ری‍دون‌ م‍ع‍زی‌ م‍ق‍دم‌.
27 – ش‍ع‍ر ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: م‍ت‍وس‍ط/ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، اح‍م‍دپ‍ژم‍ان‌؛ ب‍ا ص‍دای‌ ، اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و؛ طرح‌ روی‌ ج‍ل‍د ، ف‍رش‍ی‍د م‍ث‍ق‍ال‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌:
28 – ش‍ع‍ره‍ای‌ اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ب‍ا ص‍دای‌ ،اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، اس‍ف‍ن‍دی‍ار م‍ن‍ف‍رزاده‌.۱۳۵۱ .
29 – ش‍ع‍ره‍ای‌ رودک‍ی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ص‍دا ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌:۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ طرح‌ ، ف‍رش‍ی‍د م‍ث‍ق‍ال‍ی‌؛ خ‍ط ، م‍ص‍طف‍ی‌ اوج‍ی‌.۱۳۵۲ .
30 – ش‍ع‍ره‍ای‌ س‍ع‍دی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]:م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ص‍دا ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،م‍ت‍وس‍ط/ طرح‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ از ، ف‍رش‍ی‍د م‍ث‍ق‍ال‍ی‌.۱۳۵۲ .
31 – ش‍ع‍ره‍ای‌ ش‍ه‍ری‍ار [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ب‍ا ص‍دای‌ ، ش‍ه‍ری‍ار؛م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، ک‍ری‍م‌ گ‍وگ‍ردچ‍ی‌.۱۳۵۲ .
32 – ش‍ع‍ره‍ای‌ ن‍ادر ن‍ادرپ‍ور [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ب‍ا ص‍دای‌ ، ن‍ادرن‍ادرپ‍ور؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، ک‍ری‍م‌ گ‍وگ‍ردچ‍ی‌؛ طرح‌ ، ف‍رش‍ی‍د م‍ث‍ق‍ال‍ی‌.۱۳۵۲ .
33 – ش‍ع‍ره‍ای‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ اب‍ت‍ه‍اج‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ب‍ا ص‍دای‌ ،ه‍وش‍ن‍گ‌ اب‍ت‍ه‍اج‌؛ ت‍ک‍ن‍واز پ‍ی‍ان‍و ، پ‍روی‍ز ات‍اب‍ک‍ی‌.۱۳۵۱ .
34 – غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍ول‍وی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، م‍ت‍وس‍ط/ ب‍ا ص‍دای‌ ، اح‍م‍دش‍ام‍ل‍و؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، ف‍ری‍دون‌ ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌.۱۳۵۱ .
35 – ق‍ص‍ه‌ طوق‍ی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ش‍ع‍ر از ، م‌. آزاد؛م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از ، ش‍ی‍دا ق‍رچ‍ه‌داغ‍ی‌.
36 – ق‍ص‍ه‌ی‌ ف‍ن‍دق‌ ش‍ک‍ن‌ ی‍ک‌ ب‍ال‍ه‌ از چ‍ای‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،م‍ت‍وس‍ط/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ، ارن‍س‍ت‌ ت‍ئ‍ودور 37 37 – آم‍ادئ‍وس‌ ه‍اف‍م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ، پ‍وران‌ ص‍ل‍ح‌ ک‍ل‌؛ اث‍ر ،چ‍ای‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌.۱۳۵۱ .
38 – ق‍ص‍ه‌ی‌ ک‍رم‌ اب‍ری‍ش‍م‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌].۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ،ن‍ورال‍دی‍ن‌ زری‍ن‌ ک‍ل‍ک‌؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌.
39 – ق‍ه‍رم‍ان‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ، ت‍ق‍ی‌ ک‍ی‍ارس‍ت‍م‍ی‌؛م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ، ش‍ی‍دا ق‍رچ‍ه‌داغ‍ی‌
40 – ک‍رم‌ ش‍ب‌ ت‍اب‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ، ح‍س‍ن‌ت‍ه‍ران‍ی‌؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ، پ‍روی‍ز م‍ن‍ص‍وری‌.
41 – ک‍ی‌ از ه‍م‍ه‌ پ‍رزورت‍ره‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ب‍ازآف‍ری‍ن‍ی‌،م‌.آزاد؛ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌، ک‍ری‍م‌ گ‍وگ‍ردچ‍ی‌.۱۳۵۲.
42 – گل اومد بهار اومد [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ساخته ي منوچهر نيستاني؛ موسيقي متن احمد پژمان؛ با صداي نيكو خردمند … (و ديگران)، تهيه شده در مركز سينمايي.– [تهران]: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۵۰.
43 – لي لي لي لي حوضك [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ش‍ع‍ر از ، م‌. آزاد؛م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از ، ش‍ی‍دا ق‍رچ‍ه‌داغ‍ی‌.۱۳۵۱.
44 – م‍اه‍ی‌ س‍ی‍اه‌ ک‍وچ‍ول‍و [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۲ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ، ص‍م‍دب‍ه‍رن‍گ‍ی‌.– ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌،۱۳۵۰ .
45 – م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌ دروازه‌ [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ س‍اخ‍ت‍ه‌ی‌ ،اس‍ف‍ن‍دی‍ار م‍ن‍ف‍ردزاده‌؛ ک‍ارگ‍ردان‌ ، ی‍ان‌ اون‍ک‌.
46 – ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و:گربه چکمه پوش [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ، ف‍ائ‍ق‍ه‌رم‍زی‌.– ت‍ه‍ران‌: لال‍ه‌،۱۳۵۰ .(ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و ؛۳ ) .
47 – ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و : شنگول و منگول و حبه انگور [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور، ک‍وچ‍ک‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ، ف‍ائ‍زه‌رم‍زی‌.– ت‍ه‍ران‌: لال‍ه‌،۱۳۵۰ .(ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و ؛۲ ) .
48 – ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و : زشت روی خوش قلب[ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ، ف‍ائ‍ق‍ه‌رم‍زی‌.– ت‍ه‍ران‌: لال‍ه‌،۱۳۵۰ .(ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و ؛1 ) .
49 – ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و: سه خوک مهربان [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک
50 – ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و: دختر لباس قرمز [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک
51 – ه‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و: سرگذشت رویا [ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍رام‍اف‍ون‌]. ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک
———————————————–
«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در دی‌ماه سال ۱۳۴۴ به‌عنوان سازمان فرهنگی ـ هنری بنیان گذاشته شد.
چند ماهی بعد، (سال ۱۳۴۵) گام اول از فعالیت‌های این بنیاد غیرانتفاعی، با چاپ کتاب «دخترک دریا» نوشتهٔ «هانس کریستین آندرسن» [نویسندهٔ دانمارکی] که «فرح پهلوی» آن را ترجمه و نقاشی کرده بود برداشته شد. بنا به متنی که در صفحهٔ پایانی کتاب چاپ شده است: «وجوه حاصل از فروش این کتاب که از طرف علیاحضرت شهبانو فرح به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعطا شده است، از طرف کانون صرف تاسیس کتابخانه‌های کودکان در شهرها و روستاها خواهد شد.»
با راه‌اندازی این کانون، بسیاری از نویسندگان، شاعران و هنرمندان در رشته‌های مختلف برای همکاری دعوت شدند. حاصل این همکاری‌ها، انتشار چندین کتاب شعر و داستان با نقاشی‌های مناسب، برای گروه‌های سنی مختلف بود.
در سال ۱۳۵۰ بخش تازه‌ای با عنوان «مرکز تهیه‌ی نوار و صفحه برای کودکان و نوجوانان» در آن مجموعه‌ تشکیل شد. مدیریت این واحد با «احمدرضا احمدی» [شاعر معاصر] بود. به ابتکار او، در این مرکز مجموعه‌ای غنی از صدای شاعران معاصر، قصه‌ی کودکان، زندگی و آثار موسیقدان جهان و آوازهای فولکلور ایران تهیه و تولید شد.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.