مصاحبه با استاد مجتبی میرزاده

بازدید: 101 بازدید
مصاحبه با استاد مجتبی میرزاده به زبان کوردی
Mirzadeh Interview – 2001

مطالعه بیشتر