مرغ سحر – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و انوشیروان روحانی

مرغ سحر – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و انوشیروان روحانی
اجرای ۱ آذرماه ۱۳۹۳ برای موسسه محک – ساکرامنتو، کالیفرنیا

مطالعه بیشتر