دانلودمستندمیان دو منزل استاد عثمان محمد پرست

این برنامه به معرفی استاد عثمان محمد پرست، دوتار نواز خراسانی و آشنایی با فعالیت های هنری و اجتماعی ایشان می پردازد.

مطالعه بیشتر